قاشق و چنگال WeeCare

28,000تومان

فاقد BPA و سایر مواد مضر شیمیایی
برای کودکان نوپا و برای شروع تغذیه مستقل کودک
گودی مناسب قاشق برای برداشتن غذا
دسته های بلند مناسب برای نگه داشتن قاشق و چنگال توسط دستهای کوچک کودک
دسته های بلند مناسب برای غذادهی مادر به کودک
دارای لبه نرم و گرد برای ایمنی بیشتر کودک
با قابلیت چرخش آسان در دست
دارای دسته ضخیم برای آسان دردست گرفتن کودک.

سازمان غذا و دارو : 21/20856

پاک کردن