زیردکمه ماهگرد

25,000تومان

زیردکمه آستین کوتاه

جنس: نخس اعلا

1ماه:قد 34

دورسینه 21

2ماه: قد 36

دورسینه 22

3ماه: قد 37

دورسینه 23

4ماه: قد 38

دورسینه 24

5ماه: قد 39

دورسینه 24

6ماه: قد 40

دورسینه 25

7ماه: قد 41

دورسینه 25

8ماه: قد 42

دورسینه 26

9ماه: قد 43

دورسینه 26

10ماه: قد 44

دورسینه 26

11ماه: قد 44

دورسینه 27

1سال: قد 45

دورسینه 28

پاک کردن