بلوزشلواریقه دار

49,000تومان

جنس100%پنبه

سایزیک

قدآستین27سانتی متر

دورسینه29سانتی متر

قدبلوز34سانتی متر

قدشلوار40سانتی متر

سابزدو

قدآستین30سانتی متر

دورسینه31سانتی متر

قدبلوز38سانتی متر

قدشلوار45سانتی متر

پاک کردن